Algemene voorwaarden en huisregels

1.
Deze huisregels en voorwaarden van Present you te Budel, ingeschreven bij KvK onder nummer 86.51.60.51, hebben betrekking op alle behandelingen die binnen Present you worden gegeven, als wel bij thuisbehandelingen of massages in bedrijven, organisaties, evenementen én de cliënt, de natuurlijke persoon, de opdrachtgever van een organisatie, bedrijf of evenement (hierna te noemen cliënt) waarmee een overeenkomst is afgesloten.

2.
Bij Present you wordt op een holistische manier gewerkt. Er wordt niet alleen gekeken naar de klacht, maar ook naar de eventuele oorzaak. Van daaruit wordt samen met de cliënt een behandelplan op maat met evaluatie(s) opgesteld. De behandelingen waarin Tactiel Stimulering wordt gecombineerd met coaching gesprekken hebben tot doel het zelf herstellend vermogen te activeren, vitaliteit, bewustwording, inzicht en ontspanning te bieden.

3.
Voor aanvang van de behandeling wordt gevraagd om een vragenformulier met betrekking tot de gezondheid/ medisch verleden in te vullen, deze wordt in een uitgebreid intakegesprek besproken. Om zodoende meer informatie te verkrijgen over de persoon, de lichamelijke klacht(en) en de onderliggende oorzaken die een rol in het ontstaan van de klacht(en) hebben gespeeld. Na het intakegesprek en eventuele verdere onderzoeken wordt het behandelplan opgesteld en wordt deze voor akkoord met het huisreglement ondertekend.

4.
Bij de Tactiel Stimulering behandeling ontkleedt de cliënt zich op zijn/haar onderbroek na, en wordt daarna toegedekt. Daar waar wordt behandeld wordt het lichaamsdeel vrijgemaakt van de handdoek. Er wordt gebruik gemaakt van plantaardige, koudgeperste (amandel- of druivenpit)olie.

5.
Present you waarborgt voldoende privacy. Wanneer de cliënt zich dient te ontkleden, wacht de behandelaar in een andere ruimte tot de cliënt zich ontkleedt heeft en op de behandeltafel ligt onder de daarvoor bestemde handdoeken. Ook na de behandeling zal de behandelaar in een andere ruimte wachten tot de cliënt zich heeft aangekleed.

6.
De behandelingstijd is in overleg. De afgesproken tijd wordt voor de cliënt ingepland; bij te laat komen wordt de behandeltijd korter of wordt de extra tijd doorberekend.

7.
Bescherming privacy wordt volgens de AVG privacywetgeving gevoerd: Er wordt voor het goed inzetten van de behandeling(en) en het verwerken van uw deelname een cliëntendossier bijgehouden dat cliënt altijd ter inzage kan opvragen. Het cliëntendossier wordt zoals in het WGBO wordt vereist, in een afsluitbare dossierkast, 15 jaar bewaard. Digitale gegevens zijn beschermd door een wachtwoord. Alle verstrekte informatie over persoonlijke en medische gegevens worden zonder schriftelijke toestemming niet aan derden verstrekt. Indien de behandelaar het nodig acht kan hij/zij met schriftelijke toestemming van de cliënt contact opnemen met behandelend arts of therapeut. De behandelaar van Present you heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

8.
De behandelaar behoudt zich het recht voor een behandeling te weigeren:

  • om hygiënische redenen.
  • indien de cliënt onder invloed is van geestverruimende middelen.
  • indien dit om andere redenen nodig geacht wordt.

9.
Tijdens de behandeling kunnen emoties of herinneringen naar boven komen. Het is niet noodzakelijk om deze tot in de details te bespreken met de behandelaar (tenzij afgesproken is vanuit coaching) maar het kan wel belangrijk zijn om dit met een vertrouwd persoon of behandelend specialist te bespreken. Indien nodig kan de therapeut doorverwijzen naar een geschikt persoon.

10.
Door de Tactiel Stimulering behandelingen wordt het hormoon oxytocine aangemaakt. Wanneer een aantal dagen achtereen TS ontvangen wordt, verhoogt het oxytocine niveau en worden de positieve effecten daarvan voelbaar: de cliënt ervaart rust en ontspanning. Het kan zijn dat de cliënt in de dagen dat geen TS ontvangen wordt, last krijgt een zogenaamde “oxytocinedip”. Het verhoogde oxytocine niveau tijdens en na de behandelingen gaat weer dalen als het nog geen stabiel niveau heeft gekregen. Dit kan gepaard gaan met een licht somber gevoel, wat over het algemeen na een dag afneemt. Door regelmatig TS te ontvangen wordt het oxytocine-niveau verhoogd en houden de positieve effecten langer aan.

11.
Voor behandeling met een ander doel dan ontspanning, is het raadzaam om eerst de (huis)arts te raadplegen. De behandelingen zijn gericht op bewustwording, inzicht, ontspanning, ondersteuning en activering voor het zelf herstellend vermogen van het lichaam.

12.
Is de cliënt reeds onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, dient hij/zij met deze persoon te overleggen of behandelingen bij Present you gedurende deze periode toegepast mogen worden.

13.
Bij twijfel over het resultaat of nut kan de behandeling worden gestaakt en kan de cliënt door- of terugverwezen worden naar zijn/haar (huis)arts, therapeut. Vervolg van de behandelingen is weer mogelijk zodra de behandelend arts hierin toestemt.

14.
Cliënt wordt verzocht om binnen de behandelruimten, met uitzonderingen daargelaten, mobiele telefoon uit te schakelen.

15.
Present you is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.

16.
Annulering van afspraken dient minimaal 24 uur voor het tijdstip van behandeling telefonisch doorgegeven te worden. Niet of niet tijdig geannuleerde afspraken worden in rekening gebracht.

17.
Bij behandeling buiten de praktijk worden voorrijkosten en reistijd in rekening gebracht.

18.
Behandelingen worden bij voorkeur via een betaalverzoek afgerekend waarbij u een factuur per mail ontvangt of kan na toezending van een factuur per bank over gemaakt worden. De betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald.

19.
Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist en brengt Present you rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom zolang cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

20.
Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum kan Present you de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 5 euro aan de cliënt in rekening gebracht.

21.
Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is Present you zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

22.
Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van 25 euro.

23.
Bij betalingsachterstand is Present you gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

PS 1. Deze huisregels en voorwaarden staan duidelijk vermeld op de website www.presentyou.nl

PS 2. Deze huisregels en voorwaarden worden bij het eerste gesprek overhandigd en ondertekend in de Behandelovereenkomst voordat de eerste behandeling plaatsvindt.

Janneke Neyssen, eigenaar van praktijk Present you, Budel 2022©